• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach

Głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach wkrótce będzie realizować największe projekty termomodernizacji budynków wielorodzinnych na Podkarpaciu. Projekty Spółdzielni znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – Wielorodzinne budynki mieszkalne. W piątek 28 kwietnia odbyło się uroczyste podpisanie umów z Województwem Podkarpackim.

W siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach gościł Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Umowy w imieniu Spółdzielni podpisał Zarząd Spółdzielni: Krzysztof Laskowski i Monika Hara-Pałkowska. Projekty Spółdzielni uzyskały bardzo wysoką ocenę merytoryczną. Termomodernizacja obejmie 20 budynków, czyli wszystkie dotąd nie docieplone. Realizacja projektów pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach” ma na celu zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom zasobów spółdzielczych, jak również poprawę wizerunku osiedla. Projekty cechują się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, a w efekcie spadnie emisja zanieczyszczeń do powietrza. W większości budynków zastosowane zostaną odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, głównie do wspomagania podgrzania wody użytkowej. Oprócz typowych prac termomodernizacyjnych, czyli docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu i ścian zewnętrznych piwnic, zostaną wymienione okna w częściach wspólnych, drzwi zewnętrzne oraz zostaną wymienione oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych i w piwnicach na energooszczędne. Modernizacji ulegnie także częściowo instalacja grzewcza, jak również zostaną wykonane inne niezbędne roboty budowlane towarzyszące pracom dociepleniowym. Całkowity koszt obu projektów szacowany jest na ok. 14,3 mln zł., zaś dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ok. 8,9 mln zł. Dotacja stanowi 65% kosztów kwalifikowanych. Z programu skorzysta 43 spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, miasta i gminy na Podkarpaciu. W uroczystym spotkaniu, na którym podpisano umowy uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Marian Cymerys oraz Dyrektor Biura Senator RP Janiny Sagatowskiej Pani Małgorzata Wojciechowska, która przekazała gratulacje w imieniu Pani Senator.


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach administruje 28 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których znajduje się 1521 mieszkań. Została założona w maju 1985 roku. Początkowo funkcjonowała jako Zakładowa Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego. Celem powołania Spółdzielni była realizacja budownictwa mieszkaniowego pod potrzeby pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego WSK Gorzyce. Na początku lat 90-ych Spółdzielnia zaprzestała budowy budynków, a w 1996 przejęła na swój majątek wszystkie budynki zakładowe i dotąd nimi zarządza.