• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach

W 1985 r. z inicjatywy Kierownictwa WSK-PZL Gorzyce powstała Zakładowa Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego. Celem działalności nowo założonej Spółdzielni była dalsza koordynacja budownictwa mieszkaniowego na potrzeby załogi WSK. Zebranie założycielskie odbyło się 5 marca 1985 r., w którym uczestniczyło 19 osób. Założyciele Spółdzielni uchwalili Statut Spółdzielni oraz dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu, przyjmując program jej działalności, którego głównym celem było realizowanie budownictwa mieszkaniowego.

Spółdzielnia zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu w dniu 29 maja 1985 r. Dotychczasowi założyciele z chwilą zarejestrowania stali się członkami Spółdzielni. Członkami były wyłącznie osoby skierowane przez Zakład. Od 1991 r. możliwość uzyskania członkostwa uzyskały również osoby nie będące pracownikami WSK oraz dokonana została zmiana nazwy Spółdzielni na „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach”. Pierwszą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni pełnił Dyrektor WSK-PZL Gorzyce mgr inż. Jan Krzemiński. Początkowo Spółdzielnia administrowała sześcioma budynkami przejętymi od Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 1986 r. oraz nad 14 budynkami zakładowymi jako administrator powierniczy.

W latach 1986-1992 Spółdzielnia wybudowała 7 budynków wielorodzinnych z 400-ma mieszkaniami. W 1996 r. Spółdzielnia przejęła wszystkie budynki wielorodzinne zakładowe, prawo do gruntów pod tymi budynkami oraz infrastrukturę techniczną osiedla, w tym sieci cieplne, wodociągowe oraz kanalizacyjne. Aktualnie Spółdzielnia administruje 28-ma własnymi budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi z 1521 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 76 435 m2, które wraz z gruntami i obiektami małej architektury stanowią 17 wyodrębnionych nieruchomości. W budynkach

Spółdzielni mieszka ok. 4700 osób.

Na dzień 31 października 2009 ustanowiono odrębną własność lokalu w 456 mieszkaniach.