• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

KOMUNIKAT Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach dotyczący nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

KOMUNIKAT Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach dotyczący nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), gmina z dniem1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Rada Gminy Gorzyce na podstawie obowiązkowej delegacji zawartej w ww. ustawie podjęła szereg uchwał regulujących poszczególne zagadnienia. Treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce: www.gminagorzyce.pl. Działania informacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami ma przeprowadzić gmina.

Zgodnie ze stanowiskiem Wójta Gminy Gorzyce, ostatecznie wyrażonym w piśmie przekazanym dnia 16.04.2013 r. – obowiązek składania deklaracji i uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych do Gminy w imieniu wszystkich mieszkańców spoczywa na Spółdzielni, a nie na każdym mieszkańcu posiadającym tytuł prawny do lokalu indywidualnie.

Nadmieniamy, że ww. ustawa rodzi mnóstwo problemów interpretacyjnych, a jej przepisy zostały już zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego , m.in. pod wpływem spółdzielców.

W razie niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości zawartych w niej danych, Wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójtowi przysługują również uprawnienia organów podatkowych.

Aby prawidłowo wypełnić pierwszą deklarację – którą należy złożyć do dnia 30 kwietnia br. -niezbędna jest informacja dotycząca ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu, które Pan/Pani użytkuje. W związku z tym prosimy o wypełnienie dostarczonego druku oświadczenia.

Podana w oświadczeniu ilość osób faktycznie zamieszkałych będzie podstawą do ustalenia opłaty wnoszonej przez Spółdzielnię na rzecz Gminy z tytułu wywozu nieczystości stałych z Pana/Pani mieszkania.

Informujemy, że stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. określone są w Uchwale Rady Gminy Gorzyce Nr XXXII/197/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. Stawki te są zróżnicowane w zależności od sposobu gromadzenia odpadów i wynoszą brutto:
– 6,00 zł/osobę/miesięcznie – w przypadku odpadów segregowanych
– 9,00 zł/osobę/miesięcznie – w przypadku odpadów zmieszanych (niesegregowanych).

Zgodnie z zapisem art. 6r ust. 2a znowelizowanej ustawy z pobranych opłat gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zarząd wystąpił do Urzędu Gminy ze stosownym wnioskiem w tym zakresie.

Wypełnione i podpisane oświadczenia prosimy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2013 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Pl. E. Mieszczańskiego 5.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI