• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach – etap 1”.

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach – etap 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0133/16-00 z dnia 28.04.2017r., niniejszym ogłaszamy następujące zapytanie ofertowe.

Załączniki:

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/2017