• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach Pl. E. Mieszczańskiego 5, 39-432 Gorzyce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020. Zakres termomodernizacji należy wykonać w sposób niezbędny do uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załącznik do pobrania SIWZ wraz z załącznikami http://www.smgorzyce.pl/SIWZwrazzzalacznikami.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach” zostało złożone 4 ważne oferty. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Pracownię Audytorską Sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wykonawca ten złożył najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę stosowane kryteria oceny ofert, tj. złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Biorąc pod uwagę drugie kryterium oceny ofert, tj. doświadczenie to wszyscy oferenci otrzymali jednakową liczbę punktów.

Poniższa tabela wyszczególnia dane oferentów wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oraz ceną oferty.

 

Ocena ofert:

lp. Nazwa wykonawcy Kryterium Cena – C 

(liczba punktów)

Cena oferty w PLN Kryterium Doświadczenie zawodowe – D (liczba punktów) Łączna liczba punktów
1. Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20 B

60-542 Poznań

36,67 183.147,00 30 66,67
2. SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej

ul. 1 Maja 138

32-440 Sułkowice

11,62 578.068,02 30 41,62
3. Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

ul. Żabia 34

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

70,00 95.940 30 100,00
4. Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa „PROKEM” s.c.

ul. Zawichojska 13

27-600 Sandomierz

36,79 182.532,00 30 66,79