• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Wykonanie dokumentacji audytów energetycznych powykonawczych, badań termowizyjnych i wykonanie prób szczelności dla 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach.

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach – etap 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0133/16-00 z dnia 28.04.2017r., niniejszym ogłaszamy następujące zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik nr 1 – Protokół postępowania

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie  o nieistnieniu konfliktu interesów

Załącznik nr 4 – Lista wskaźników projektu

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy

Wyjaśnienia

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 1/2018 oraz zapytania ofertowego nr 2/2018.

Informacja

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/2018.